Abgeschlossen

84. Spielzeugauktion

Abgeschlossen | Präsenzauktion

13.03.2020 – 14.03.2020

4216

16x Koll Katalog

Startpreis 50 EUR
Ergebnis:
110 EUR

Beschreibung

16x Koll Katalog, 1996-2010, teilw. original verschweißt, Z 1

16x Koll Catalogue, 1996-2010, part. original welded, C 1

Kategorie: Eisenbahnen Konvolute

Anticomondo © 2020
powered by AuctioNovo GmbH